Regulamin Fotozagadki

§ 1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Fotozagadki, którego adresatem są pacjenci jest firma Innowacyjno - Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek z siedzibą przy ul. Lubichowskiej 176 b, 83-200 Starogard Gdański zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”).
2. Miejscem ukazania się fotozagadki będzie poradnik dla pacjenta Naturalnie Zdrowi
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w fotozagadce jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Rozwiązanie fotozagadki polega na odgadnięciu nazw gatunków roślin widniejących na zamieszczonych zdjęciach w poradniku Naturalnie Zdrowi.
3. Uczestnik konkursu chcący brać w nim udział zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem quizu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w quizie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach, informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
5. Uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu przeprowadzania, realizacji konkursu a także w celu realizacji działań marketingowych.
§ 3. Wybór zwycięzcy
1. Konkurs z nagrodami trwa do końca 2015 roku.
2. Organizator przewiduje nagrodę w postaci reprodukcji rycin przedstawiających rośliny lecznicze.
3. Uczestnik o wynikach konkursu zostanie poinformowany mailowo.
4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na pieniądze, ani wymianie na inną nagrodę.
5. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że jest świadomy, że o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
§ 4. Przepisy końcowe
1. Organizator konkursu jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane oraz przetwarzane w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnik konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
3. Żądania takie powinny być składane pisemnie – listem poleconym – na adres siedziby Organizatora 83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 176 b lub złożone osobiście, za pokwitowaniem, w siedzibie USP.
4. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą wykorzystywane w inny sposób niż do celów określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przystąpienie przez Uczestników do rozwiązywania konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
7. Dodatkowe informacje w sprawie Konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mailowy na adres: mpilat@labofarm.pl
8. Prawa autorskie a także prawa zależne do konkursu stanowią wyłączną własność Organizatora konkursu i bez jego zgody nie mogą być powielane, kopiowane.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego.

Pliki do pobrania